Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Ayurveda Health VOF / Diabese, gevestigd te Rotterdam 
Deze Algemene  Voorwaarden zijn op aanvraag beschikbaar en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam op [datum]…… , onder nummer  ….  

1.              Toepasselijkheid
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden  van toepassing op alle door of namens Ayurveda Health VOF / Diabese gedane  aanbiedingen en uitgebrachte offertes en op alle  overeenkomsten met betrekking tot  begeleiding en advisering tussen Ayurveda Health VOF / Diabese en opdrachtgevers.  

2.                   Grondslag dienstverlening
2.1    Ayurveda Health VOF / Diabese stelt zich ten doel het verlenen van diabeteszorg – volgens door haar ontwikkelde methoden en technieken - aan daarvoor in aanmerking komende cliënten. Opdrachtgevers in de zin van deze Algemene Voorwaarden kunnen zijn deze cliënten, organisaties waarmee deze cliënten een arbeidsverhouding hebben en andere derden.
2.2     De dienstverlening  van Ayurveda Health VOF / Diabese is mede gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
2.3    Ayurveda Health VOF / Diabese zal de door hem te verrichten begeleiding en advisering naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.  

3.                   Opdracht
3.1 Alle door Ayurveda Health VOF / Diabese te verrichten werkzaamheden zijn gebaseerd op een overeenkomst van opdracht, welke tevens de vorm kan hebben van een behandelingsovereenkomst.  De overeenkomst van opdracht of behandelingsovereenkomst bevat in elk geval een omschrijving van de door Ayurveda Health VOF / Diabese te verrichten werkzaamheden.
3.2 Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging in de rechtspositie van één der partijen optreedt, gaat de overeenkomst over op de rechtsopvolger van die partij. Ayurveda Health VOF / Diabese kan van de rechtsopvolger van de opdrachtgever nakoming van de overeenkomst vorderen. 

4.            Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering Ayurveda Health VOF / Diabese is gerechtigd bij de uitvoering van opdrachten derden, waaronder zelfstandig gevestigde behandelaars, te betrekken of in te schakelen.  Deze derden treden alsdan op onder auspiciën  van Ayurveda Health VOF / Diabese. Ayurveda Health VOF / Diabese zal bevorderen en ziet erop toe dat  de door haar bij opdrachten betrokken derden diensten verrichten volgens haar methoden en technieken en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. 

5.            Personeel
5.1          Ayurveda Health VOF / Diabese kan  de samenstelling van  een advies – en/of  behandelingsteam wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. Diabese VOF draagt er daarbij zorg voor dat de wijziging de kwaliteit van de te verrichten diensten niet zal verminderen, en de continuïteit van de opdracht niet ongunstig zal beïnvloeden.
5.2          Het is geen van de partijen toegestaan om tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst te nemen of met dit personeel over indiensttreding te onderhandelen, anders dan in overleg met de wederpartij. 

6.            Prijs en kosten van de opdracht
6.1 De door de opdrachtgever aan Ayurveda Health VOF / Diabese te betalen prijs voor de werkzaamheden zal bij de overeenkomst van opdracht worden bepaald.
6.2 In de overeenkomst zal worden vermeld, of en zo ja, in hoeverre,  secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfskosten en andere opdrachtgebonden kosten in de prijs zijn inbegrepen. Voorzover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.
6.3 Over de tarieven is BTW verschuldigd, voor zover het  niet-medische verrichtingen of producten betreft. 

7.            Betalingsvoorwaarden
7.1 Ayurveda Health VOF / Diabese factureert in beginsel één maal per behandeltraject van zes maanden. Betaling dient te geschieden voor aanvang van het behandelprogramma en binnen 21 dagen na factuurdatum.
7.2 Betaalt de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij, naast het factuurbedrag, aan Ayurveda Health VOF / Diabese de door haar te maken buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten voor incassering van het factuurbedrag verschuldigd, alsmede, over het totaal verschuldigde bedrag, een rente van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
7.3 Betaalt de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan kan Ayurveda Health VOF / Diabese nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, alle werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten, totdat de opdrachtgever al hetgeen hij aan Ayurveda Health VOF / Diabese verschuldigd is, betaald heeft.
7.4 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).  
7.5 Begeleidings – of spreekuurafspraken dienen uiterlijk  24 uur voor de gemaakte afspraak door de opdrachtgever resp. de cliënt te  worden geannuleerd. Bij gebreke van (tijdige) annulering is Ayurveda Health VOF / Diabese gerechtigd de overeengekomen vergoeding voor de afspraak, dan wel een hiermee corresponderende redelijke vergoeding, aan de opdrachtgever resp. de cliënt in rekening te brengen.  

8.               Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
8.1
Partijen kunnen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdplanning van de opdracht als gevolg van een dergelijke wijziging of uitbreiding kan worden beïnvloed.
8.2 Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Ayurveda Health VOF / Diabese de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. 

9.            Duur en afsluiting van de opdracht c.q. het contract
9.1 De overeenkomsten c.q. opdrachten worden geacht te zijn  aangegaan voor de duur van een behandelingsprogramma dan wel voor een bepaalde tijdsduur, e.e.a nader te noemen in de overeenkomst van opdracht.
9.2 In financiële zin is een opdracht voltooid, wanneer de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd.
9.3 Wanneer de opdrachtgever de eindafrekening niet goedkeurt, dient hij Diabese hierover binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening van de eindafrekening te berichten. Indien de opdrachtgever deze termijn niet in acht neemt , wordt hij geacht de eindafrekening te hebben goedgekeurd.
9.4 Indien de opdrachtgever controle wenst van een registeraccountant met betrekking tot de facturen of eindafrekening  van Ayurveda Health VOF / Diabese, zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uit de controle blijkt dat de facturen of eindafrekening onjuist zijn. In het laatste geval zijn de kosten voor Ayurveda Health VOF / Diabese.  

10.          Tussentijdse beëindiging van de opdracht
10.1 Elk der partijen kan de voor bepaalde tijd aangegane overeenkomst beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Diabese VOF behoudt dan aanspraak op betaling van de overeengekomen prijs voor tot dan toe verrichte werkzaamheden , waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden  ter beschikking worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich brengt zullen deze in rekening worden gebracht. Ayurveda Health VOF / Diabese – bij tussentijdse beëindiging van de zijde van de opdrachtgever - heeft recht op algehele betaling van reeds geplande en overeengekomen werkzaamheden, ook al zijn deze gepland na de datum van beëindiging van het contract.  
10. 2 Ieder der partijen is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden op het moment dat de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement is verklaard, de bedrijfsvoering staakt dan wel wanprestatie pleegt. 

11.          Intellectuele eigendomAlle modellen, protocollen, methoden en technieken, instrumenten, waaronder ook software, die door Ayurveda Health VOF / Diabese zijn gebruikt voor de uitvoering van opdrachten zijn en blijven het eigendom van Ayurveda Health VOF / Diabese.Openbaarmaking hiervan, waaronder mede moet worden verstaan het openbaar maken van rapportages, adviezen en andere uitingen waarin resultaten en andere bevindingen zijn opgenomen, is de opdrachtgever niet  toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ayurveda Health VOF / Diabese. 

12.          Vertrouwelijkheid
12.1 Persoongebonden advisering en behandeling is gebonden aan geheimhouding door de wetgever opgelegd (o.a. in de Wet bescherming persoongegevens en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst ). Ayurveda Health VOF / Diabese houdt medische dossiers bij bedoeld voor uitoefening van haar advies- en begeleidingswerkzaamheden van individuen.
12.2 Ayurveda Health VOF / Diabese is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Ayurveda Health VOF / Diabese zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de privacybelangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Ayurveda Health VOF / Diabese aan derden geen mededelingen doen over de methoden en technieken van Ayurveda Health VOF / Diabese, zijn werkwijze en dergelijke, noch haar  rapportage aan derden ter beschikking stellen. 

13.               Aansprakelijkheid
13.1 Ayurveda Health VOF / Diabese is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze door haar de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap in acht zijn genomen waarop bij het uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.  Ayurveda Health VOF / Diabese is niet aansprakelijk voorzover schade voortvloeit uit het feit dat cliënten  door Ayurveda Health VOF / Diabese gegeven schriftelijke of mondelinge adviezen niet naar behoren hebben opgevolgd.
13.2 Aansprakelijkheid voor schade geleden door opdrachtgever, veroorzaakt door  tekortkomingen van Ayurveda Health VOF / Diabese , wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Ayurveda Health VOF / Diabese voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. ((bedrag noemen??))Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
13.3 Ayurveda Health VOF / Diabese is niet aansprakelijk voor nalatigheden of fouten van door haar bij de uitvoering van opdrachten betrokken of ingeschakelde derden, niet zijnde medewerkers waarmee een dienstverband in de zin van het Burgerlijk Wetboek is aangegaan.
13.4 Ayurveda Health VOF / Diabese verplicht zich tot het (doen) regelen van een,  voor zijn medewerkers of derden die bij een opdracht of delen daarvan zijn betrokken, adequate (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering.  

14.           Toepasselijk recht
O
p deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing 

15.            Geschillen
15.1 Alle  geschillen welke tussen Ayurveda Health VOF / Diabese en de opdrachtgever mochten ontstaan met betrekking tot de het contract /opdracht, zullen worden beslecht door arbitrage door één of – indien één der partijen de wens daartoe binnen één maand nadat het geschil is ontstaan, heeft kenbaar gemaakt – drie arbiters, te benoemen in onderling overleg.
15.2 Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de benoeming van de arbiters, zal de meest gerede partij zich wenden tot de Kamer van Koophandel te Rotterdam, die na de partijen hebben gehoord, de arbiter(s) zal benoemen. De arbiter(s) zal(zullen) als goede man(nen) naar redelijkheid en billijkheid oordelen en ook in hun beslissing bepalen in welke verhouding de kosten tussen partijen dienen te worden gedragen.

Informatie


Inloggen

Registreren?
Wachtwoord vergeten?